Emoji表情符号词典EmojiAll中文官方网站:EmojiAll

分类 网站 时间 2022-06-02 发布者 9866 浏览 1569 评论 6

该网站提供了最新、完整的Emoji搜索和相关信息,包括表情符号含义、使用示例、Unicode代码点、高分辨率图片、复制和粘贴,以及Emoji大数据排名、矢量图形和动态图表、智能算法情感分析和表情符号语言学研究。

9866分享链接 : https://www.emojiall.com/zh-hans

7233游戏盒

6 条评论

发表评论